مسیر

همایش حوزه و جمعیت

دانلود بیانیه مشترک مراکز حوزوی در مورد تحولات جمعیتی و فایل تحلیل آماری  كميته مطالعات و پايش سياستهاي جمعيتي که در همایش حوزه و جمعیت ارائه شد.

 

بیانیه مشترک مراکز حوزوی در مورد تحولات جمعیتی

تحلیل نتایج سرشماری كميته مطالعات و پايش سياستهاي جمعيتي