يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ /۴ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

آماده سازی محتوای منبر

دریافت ویدئو

برای تهیه محتوای منبر ابتدا موضوع و یا متن را نوشته و در ذیل آن آیات، روایات و تفاسیر را می نویسیم.
البته اگر مبتدی هستید می توانید در ابتدا از پایان نامه های موضوعی موجود در حوزه استفاده کرده و با توجه به فصل بندی و مطالب و موضوعات موجود با تاریخ آمیخته کنید تا تبدیل به محتوای منبر شود.