شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ /۱۸ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

از مطالب تكراري در سخنراني‌ ها اجتناب كنيم، متأسفانه در بعضي از جلسه‌ ها توفيق دارم شركت مي‌ کنم، آقا رفته منبر داستاني را مي‌ گويد كه مستمعش به بغل دستي خود داستان را مي‌ گويد، تازه اختلاف نسخه را هم مي‌ گويد از اين آقا، آن يكي... .
نوآوري كردن از داستان‌ هاي معروف و مشهور حتي بعضي روايات مگر ما طرائف كم داريم، ما كتاب هايي دارم با نام طرائف، حديث‌ هاي نو، نو حتماً جذابتر و مؤثرتر است. گفت: سخن نو آر كه نو را حلاوتي است دگر.

ارتباط در ایتا