پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

يك تاجري از همين قم حدود ۵۰۰ سال پيش جنس مي‌برده تايلند و يك پسري به نام شيخ علي داشت كه طلبه بود.

پسرش يك بار به باباش مي‌گويد كه من را هم با خودت ببر تايلند. مي‌گويد باشه بلند شو برويم اين تك پسر از مادرش خداحافظي مي‌كند با پدرش به عنوان سياحت مي‌رود تايلند در آنجا مي‌بيند كه ...

نظرات

متن ندارید.زیباست.اما من به صورت متن نیاز دارم.
ارتباط در ایتا