مسیر

مراحل تحقیق و پژوهش مطلوب

اولین مرحله تعیین موضوع تحقیق است. مرحله دوم جمع آوری مطالب و نکات به شیوه دستی و ماشینی که زمانبر ترین مرحله است؛ در این مرحله نرم افزارها به کمک پژوهشگر می آید. مرحله سوم تحلیل و بررسی مطالب است. در این مرحله استعداد و تخصص و ... به فرد کمک می کند و نرم افزارهای محتوایی در اینجا کاربرد ندارد. آخرین مرحله نتیجه گیری و استنتاج است.

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۴.۷۳ مگابایت