رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان:

مبلغان سپر بلای فکری و اعتقادی مردم هستند

تاریخ انتشار: 10:00 23-07-1396
بخشی از امنیت، امنیت فکری و اعتقادی است و مبلغ با رفع شبهاتی که دشمن وارد می کند، در واقع سپر بلای فکری مردم می شود و بصیرت سیاسی جامعه را ارتقا می بخشــد.
حجت الاسلام قطبی

بــه گــزارش بلاغ به نقل از روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتر تبلیغــات اسلامی اصفهــان، حجت الاسلام والمســلمین محمــد قطبــی در جمــع مبلغــان اظهــار داشــت: در طــول تاریــخ دو نقطــه اصلــی وجــود دارد که اگــر انســان خــود را بــه آن دو متصــل کنــد در تاریــخ مانــدگار خواهــد شــد. ایــن دو نقطــه مهــم و اثرگــذار قــرآن و حضــرات معصــوم و ائمــه اطهــار(ع) بــه ویــژه ســید و ســالار شــهدا هســتند.
وی گفــت: در طــول تاریــخ هــر چــه در حــوزه هنــر و ادبیــات، شــعر، فعالیت هــای فرهنگــی و خدمــات اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی انجــام گرفتــه، آن هایــی کــه متصــل بــه سرچشــمه وحــی الهــی شــدند و از قــرآن کمــک گرفتنــد، مانــدگار شــدند.
رئیــس دفتــر تبلیغــات اسلامی اصفهــان ادامــه داد: بقیــه در قســمتی از تاریــخ جریــان ســاز شــدند، ســروصدایی هــم ایجــاد شــد امــا چــون بــه سرچشــمه اصلــی متصــل نبــود، بــه مــرور فروکــش کــرد و تمــام شــد. وی راز مانــدگاری شــاعر پــرآوازه «حافــظ شــیرازی» را اتصــال و توســل بــه قــرآن دانســت و بیــان کــرد: حافــظ خــود را بــه منبــع عظیــم و حیــات الهــی گــره زد و بــرای همیشــه در تاریــخ مانــد
رییــس میــز تخصصــی توســعه و تعمیق فرهنــگ قرآن دفتــر تبلیغات اســامی در خصــوص توســل بــه حضــرات معصــوم و ائمــه و نقطــه دوم مانــدگاری در تاریــخ اذعــان داشــت: معصومــان و در رأس آنــان امــام حســین (ع) چشــمه ای پرفیــض هســتند کــه بــا دمــی در کنــار این چشــمه نشســتن همــراه بــا قطره اشــکی، توســلی و... می شــود، بهــره کامــل و وافــی از آن بــرد.
وی خطــاب بــه مبلغــان، مــاه محــرم را فرصتــی مناســب دانســت کــه جامعه را بــه ســمت ایــن دو نقطــه اتصــال ببرنــد و خاطرنشــان کــرد: تمــام نفحات معنــوی از دو مســیر قــرآن و اهل بیــت(ع) بــه دســت می آیــد و بایــد خــود و جامعــه را زیــر بــاران رحمــت و بــرکات بی حــد آن دو ببریــم، بــر ســر ایــن ســفره الهــی بنشــینیم و ایــن دو چشــمه را در هــم بیامیزیــم.
حجــت الاسلام والمســلمین قطبــی اضافــه کــرد: در متــن عــزای ســید و ســالار شــهدا بهتریــن روش تعزیــت ارادت بــه قــرآن اســت، امام حســین(ع) یــک روز پیکارشــان را عقــب انداختنــد و تــا صبــح قــرآن خواندنــد کــه اگــر عملــی والاتــر از آن بــود، مشــغول آن می شــدند، ایشــان در ایــن خصــوص فرموده انــد «مــن قــرآن را دوســت دارم».
وی جریــان ســازی را مهم تریــن وظیفــه مبلغــان اعــام کــرد و گفــت: چــرا نبایــد از تــاوت قــرآن کســب فیــض کنیــم و از ایــن کتــاب آســمانی و کام بــا شــک الهــی و وحــی عمیــق بصیــر الهــی بهــره نگیریــم؟ در کنــار دســته های عــزاداری، جلســات روضــه، نوحــه و مداحــی کــه کف کار توســل اســت بــا جریــان ســازی تــاوت قــرآن در هــر شــب محــرم بــه قلــه توســل هــم دســت پیــدا کنیــم.
رئیــس دفتــر تبلیغــات اسلامی اصفهــان افــزود: در هــر منطقــه ای کــه قرار می گیریــد نــگاه نقطــه ای را کنــار بگذاریــد و افــق دیدتــان را وســیع تر کنیــد تــا اتفاقــات پیرامــون دنیــا را ببینیــد و پنجــره دیدتــان بــاز شــود؛ در تبلیغاتتــان از فاجعــه میانمــار، تحــولات یمــن و ســوریه صحبــت کنیــد و بــه مــردم دغدغــه پیگیــری و بصیــرت سیاســی بدهیــد.
وی بــا اشــاره بــه هــدف قیــام امــام حســین (ع) یــادآور شــد: امــام حســین (ع) بــرای احیــای دیــن و عــزت اســام جنگیــد و گفتــن مســائل جهــان منافاتــی بــا عزاداری هــای محــرم نــدارد و توجــه بــه ایــن مســأله از وظایــف مــا مبلغــان اســت.
حجــت الاسلام والمســلمین قطبــی در پایــان مبلغــان را ســپر بــای مــردم خوانــد و گفــت: بخشــی از امنیــت، امنیــت فکــری و اعتقــادی اســت و مبلــغ بــا رفــع شــبهاتی کــه دشــمن وارد می کنــد، در واقــع ســپر بــای فکــری مــردم می شــود و بصیــرت سیاســی جامعــه را ارتقــا می بخشــد.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس های صفحه وب و آدرس های ایمیل به طور خودکار به پیوند تبدیل می شوند.